Eerste leden stemmen in met plannen van Doarpskoöperaasje Grou

Op 13 december 2023 heeft Doarpskoöperaasje Grou haar eerste algemene ledenvergadering gehouden in de grote zaal van Hotel Oostergoo. Deze ALV werd door circa 60 leden en diverse belangstellenden bezocht.  Met veel enthousiasme zijn de (nieuwe) bestuursleden en eerste plannen van de Doarpskoöperaasje onthaald.  

Terugblik algemene ledenvergadering 

Op de algemene ledenvergadering hebben diverse bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Janke Sietsma en Gerard Bouma zijn, onder verlening van decharge, afgetreden als bestuursleden. Hierbij willen wij nogmaals Janke en Gerard bedanken voor hun aanzienlijke bijdrage in de opstartfase van Doarpskoöperaasje Grou! De algemene ledenvergadering heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd: Joke Broekens, Jelmer Hoekstra, Else Huizinga en Sander Kamp. Angelique Moes zal het bestuur secretarieel ondersteunen. Met deze bestuursbenoemingen bestaat het bestuur van de Doarpskoöperaasje nu uit de volgende bestuursleden:

 • Ivo Krikke – Voorzitter
 • Daniël Engwerda – Penningmeester
 • Jelmer Hoekstra – Secretaris
 • Joke Broekens – Algemeen bestuurslid
 • Sander Kamp – Algemeen bestuurslid
 • Durk van der Meer – Algemeen bestuurslid
 • Else Huizinga – Aspirant algemeen bestuurslid

 

Verder is op de algemene ledenvergadering de organisatiestructuur van de Doaprskoöperaasje Grou toegelicht. De leden van de Doarpskoöperaasje zullen vertegenwoordigd worden door de ledenraad. Daarin kunnen leden vanuit diverse onderdelen van de Grouster samenleving plaatsnemen. Verder zullen voor de realisatie van de volgende projecten werkgroepen worden gevormd:

 • Werkgroep Multifunctioneel Centrum
 • Werkgroep Energie
 • Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Werkgroep (Toeristische) Bloeizone

 

Daarnaast is Alberto Kinderman geïntroduceerd als dorpsmanager. Alberto zal zich de komende maanden onder meer bezighouden met het schrijven van het coöperatieplan en is het eerste aanspreekpunt voor Doarpskoöperaasje Grou.

Multifunctioneel Centrum

Het bestuur heeft tijdens de vergadering enkele projecten nader toegelicht en mocht daarbij op bijval vanuit de zaal rekenen. Eén van deze projecten is het realiseren van een multifunctioneel centrum in het oude Blokkerpand in de hoofdstraat. Het bewerkstelligen van een MFC is een langgekoesterde wens van de inwoners van Grou. Daarom heeft de Doarpskoöperaasje met de vorige eigenaren van het Blokkerpand een voorlopige koopovereenkomst gesloten om deze wens te verwezenlijken. De komende zes maanden zal, samen met de gemeente Leeuwarden, gewerkt worden aan een adequate exploitatie waarna het pand definitief aangekocht kan worden.

Grou energieneutraal

Een ander project van Doarpskoöperaasje Grou is Grou Energieneutraal. Door het toepassen van een energiemixmethode van Energiemixmethode Fryslân krijgt dit project een kickstart. De Energiemixmethode is een serious game waarin deelnemers uitgangspunten zullen formuleren voor een mogelijk toekomstig lokaal energiesysteem. Denk hierbij aan zonnepanelen, windmolens en bijvoorbeeld ook een centrale mono-mestvergister.  Voor de realisatie van dit project organiseren we twee bijeenkomsten op 30 januari en 4 maart 2024.

Ruimtelijke ontwikkeling

Daarnaast is het project Ruimtelijke Ontwikkeling nader toegelicht. Naast vele lopende trajecten als het Halbertsma en Groene Kruis terrein wordt er gewerkt aan een blauwdruk van Grou voor de toekomst. Door middel van diverse workshops in het eerste kwartaal van 2024 zal dit project verder in gezamenlijk uitgewerkt worden.

Grou als toeristische bloeizone

Ook is het project Grou als (toeristische) bloeizone aan bod gekomen. Binnen dit project wil Doarpskoöperaasje Grou proberen om Grou een sterke toegangspoort van het natuurpark d’Alde Feanen te laten zijn. Grou heeft daarvoor een unieke ligging en is goed bereikbaar door het treinstation zodat Grou als startpunt kan fungeren voor een prachtige dag belevenis in d’Alde Feanen. De insteek is om het gehele gebied van aanliggende dorpen te versterken. Net als in een skigebied waarin elk dorp met zijn eigen positionering en tegelijkertijd met elkaar het gebied op de juiste manier in de markt zet.

Wil je meedenken en meedoen? Doarpskoöperaasje Grou is blij met betrokkenheid en bijdrage van de inwoners van Grou. Opgeven kan via info@doarpskooperaasjegrou.nl

Vacatures en lidmaatschap Doarpskoöperaasje Grou

Om de organisatie van Doarpskoöperaasje Grou definitief vorm te kunnen geven en de hierboven genoemde projecten te realiseren, is Doarpskoöperaasje Grou op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor ons mooie dorp! Wij zijn op zoek naar inwoners van Grou die zich willen inzetten om ons dorp vooruit te helpen. Iedereen is welkom en vrij om zich hiervoor aan te melden. W ij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende onderdelen:

 • Ledenraad
 • Werkgroep multifunctioneel centrum
 • Werkgroep Grou Energieneutraal
 • Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Werkgroep Grou als (toeristische) bloeizone
 • Communicatiecommissie
 • Subsidie- en financieringscommissie

 

Meer informatie over de hierboven genoemde onderdelen is te vinden op de website https://doarpskooperaasjegrou.nl. Belangstellenden voor de genoemde vacatures? Aanmelden kan via een mail aan info@doarpskooperaasjegrou.nl. Ook is het mogelijk om via de website lid te worden van Doarpskoöperaasje Grou. Het lidmaatschap is kosteloos.

Wij hopen dat jij enthousiast bent geworden om je actief in te willen zetten voor Doarpskoöperaasje Grou en je in ieder geval te zien op de volgende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2024.