Op 13 december 2023 heeft Doarpskoöperaasje Grou haar eerste algemene ledenvergadering gehouden in de grote zaal van Hotel Oostergoo. Deze ALV werd door circa 60 leden en diverse belangstellenden bezocht.  Met veel enthousiasme zijn de (nieuwe) bestuursleden en eerste plannen van de Doarpskoöperaasje onthaald.  

Terugblik algemene ledenvergadering 

Op de algemene ledenvergadering hebben diverse bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Janke Sietsma en Gerard Bouma zijn, onder verlening van decharge, afgetreden als bestuursleden. Hierbij willen wij nogmaals Janke en Gerard bedanken voor hun aanzienlijke bijdrage in de opstartfase van Doarpskoöperaasje Grou! De algemene ledenvergadering heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd: Joke Broekens, Jelmer Hoekstra, Else Huizinga en Sander Kamp. Angelique Moes zal het bestuur secretarieel ondersteunen. Met deze bestuursbenoemingen bestaat het bestuur van de Doarpskoöperaasje nu uit de volgende bestuursleden:

 • Ivo Krikke – Voorzitter
 • Daniël Engwerda – Penningmeester
 • Jelmer Hoekstra – Secretaris
 • Joke Broekens – Algemeen bestuurslid
 • Sander Kamp – Algemeen bestuurslid
 • Durk van der Meer – Algemeen bestuurslid
 • Else Huizinga – Aspirant algemeen bestuurslid

 

Verder is op de algemene ledenvergadering de organisatiestructuur van de Doaprskoöperaasje Grou toegelicht. De leden van de Doarpskoöperaasje zullen vertegenwoordigd worden door de ledenraad. Daarin kunnen leden vanuit diverse onderdelen van de Grouster samenleving plaatsnemen. Verder zullen voor de realisatie van de volgende projecten werkgroepen worden gevormd:

 • Werkgroep Multifunctioneel Centrum
 • Werkgroep Energie
 • Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Werkgroep (Toeristische) Bloeizone

 

Daarnaast is Alberto Kinderman geïntroduceerd als dorpsmanager. Alberto zal zich de komende maanden onder meer bezighouden met het schrijven van het coöperatieplan en is het eerste aanspreekpunt voor Doarpskoöperaasje Grou.

Multifunctioneel Centrum

Het bestuur heeft tijdens de vergadering enkele projecten nader toegelicht en mocht daarbij op bijval vanuit de zaal rekenen. Eén van deze projecten is het realiseren van een multifunctioneel centrum in het oude Blokkerpand in de hoofdstraat. Het bewerkstelligen van een MFC is een langgekoesterde wens van de inwoners van Grou. Daarom heeft de Doarpskoöperaasje met de vorige eigenaren van het Blokkerpand een voorlopige koopovereenkomst gesloten om deze wens te verwezenlijken. De komende zes maanden zal, samen met de gemeente Leeuwarden, gewerkt worden aan een adequate exploitatie waarna het pand definitief aangekocht kan worden.

Grou energieneutraal

Een ander project van Doarpskoöperaasje Grou is Grou Energieneutraal. Door het toepassen van een energiemixmethode van Energiemixmethode Fryslân krijgt dit project een kickstart. De Energiemixmethode is een serious game waarin deelnemers uitgangspunten zullen formuleren voor een mogelijk toekomstig lokaal energiesysteem. Denk hierbij aan zonnepanelen, windmolens en bijvoorbeeld ook een centrale mono-mestvergister.  Voor de realisatie van dit project organiseren we twee bijeenkomsten op 30 januari en 4 maart 2024.

Ruimtelijke ontwikkeling

Daarnaast is het project Ruimtelijke Ontwikkeling nader toegelicht. Naast vele lopende trajecten als het Halbertsma en Groene Kruis terrein wordt er gewerkt aan een blauwdruk van Grou voor de toekomst. Door middel van diverse workshops in het eerste kwartaal van 2024 zal dit project verder in gezamenlijk uitgewerkt worden.

Grou als toeristische bloeizone

Ook is het project Grou als (toeristische) bloeizone aan bod gekomen. Binnen dit project wil Doarpskoöperaasje Grou proberen om Grou een sterke toegangspoort van het natuurpark d’Alde Feanen te laten zijn. Grou heeft daarvoor een unieke ligging en is goed bereikbaar door het treinstation zodat Grou als startpunt kan fungeren voor een prachtige dag belevenis in d’Alde Feanen. De insteek is om het gehele gebied van aanliggende dorpen te versterken. Net als in een skigebied waarin elk dorp met zijn eigen positionering en tegelijkertijd met elkaar het gebied op de juiste manier in de markt zet.

Wil je meedenken en meedoen? Doarpskoöperaasje Grou is blij met betrokkenheid en bijdrage van de inwoners van Grou. Opgeven kan via info@doarpskooperaasjegrou.nl

Vacatures en lidmaatschap Doarpskoöperaasje Grou

Om de organisatie van Doarpskoöperaasje Grou definitief vorm te kunnen geven en de hierboven genoemde projecten te realiseren, is Doarpskoöperaasje Grou op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor ons mooie dorp! Wij zijn op zoek naar inwoners van Grou die zich willen inzetten om ons dorp vooruit te helpen. Iedereen is welkom en vrij om zich hiervoor aan te melden. W ij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende onderdelen:

 • Ledenraad
 • Werkgroep multifunctioneel centrum
 • Werkgroep Grou Energieneutraal
 • Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Werkgroep Grou als (toeristische) bloeizone
 • Communicatiecommissie
 • Subsidie- en financieringscommissie

 

Meer informatie over de hierboven genoemde onderdelen is te vinden op de website https://doarpskooperaasjegrou.nl. Belangstellenden voor de genoemde vacatures? Aanmelden kan via een mail aan info@doarpskooperaasjegrou.nl. Ook is het mogelijk om via de website lid te worden van Doarpskoöperaasje Grou. Het lidmaatschap is kosteloos.

Wij hopen dat jij enthousiast bent geworden om je actief in te willen zetten voor Doarpskoöperaasje Grou en je in ieder geval te zien op de volgende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2024.

Grou – Om de woningbouwplannen voor het Halbertsmaterrein mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan daarvoor is klaar. Van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken en erop kunt reageren. Ook worden inwoners van Grou uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Deze is op dinsdag 16 januari van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel Oostergoo aan de Nieuwe Kade 1 in Grou

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Wij willen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’ in te zien en hierover vragen te stellen. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 januari 2024 in hotel Oostergoo in Grou. We starten om 19:00 uur en eindigen om 21.00 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst. Medewerkers van de gemeente en initiatiefnemer Paiva staan klaar om u uitleg te geven over de plannen en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het bouwen van een nieuwe woonwijk mogelijk ten noordwesten van het centrum van Grou op het voormalige Halbertsmaterrein. Aan de westkant van dit plangebied ligt een bedrijventerrein, waar bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 zijn toegestaan. Om een woonwijk mogelijk te maken, wordt de milieucategorie aangepast naar bedrijven tot en met categorie 3.2. Dit belemmert de daar gevestigde bedrijven niet in hun huidige bedrijfsvoering. In de nieuwe woonwijk komen 195 woningen in een gevarieerd aanbod. In het plan komt water waar men met de boot kan varen. Er komt ook een brug tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande dorpskern.

 

Het ontwerp bestemmingsplan bekijken

U kunt van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 het ontwerp bestemmingsplan bekijken op het gemeentehuis van Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden). Het plan staat ookop www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke viewer: https://Leeuwarden.tercerago.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.12007BP00OW01

Reageren op het ontwerp bestemmingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2024 officieel uw mening geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u dat wilt doen dan stuurt u een brief of e-mail naar de gemeente (gemeente@leeuwarden.nl) en geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent. Vermeld in uw brief/mail dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’, de datum en uw naam en adres. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente om uw mening mondeling te geven. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 058.  Heeft u vragen over het bestemmingsplan of over hoe u uw mening kunt geven? U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst.

Hoe verder?

De gemeente gaat na 1 februari 2024 alle reacties verwerken in een document. Dit heet een zienswijzenota. Burgemeester en wethouders sturen het ontwerpbestemmingsplan samen met de zienswijzenota naar de gemeenteraad. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in het 2e kwartaal van 2024 een besluit over kan nemen. Daarna is het bestemmingsplan definitief en kan ontwikkelaar Paiva de plannen verder uitwerken.

Begin deze maand heeft Doarpskoöperaasje Grou via mediaberichten vernomen dat Gemeente Leeuwarden en Projectontwikkelaar Kontour een intentieovereenkomst zijn aangegaan rondom de ontwikkeling van recreatiewoningen ten Noorden van Grou. Dit bericht kwam onverwacht en onaangekondigd voor de Doarpskoöperaasje en omwonenden, terwijl de gepresenteerde plannen grote impact kunnen hebben voor het dorp Grou in het algemeen en voor de direct aanwonenden van het omvangrijke landelijk gebied in het bijzonder. Doarpskoöperaasje Grou was informeel op de hoogte gebracht van de ideeën van projectontwikkelaar Kontour.

Alles nog in het kader van kennisgeving en in de wetenschap dat allereerst de gemeente Leeuwarden de plannen nog moest gaan beoordelen en daarover een formeel standpunt moest gaan innemen. Na die duidelijkheid zou dan een interactieproces met omwonenden en de Doarpskoöperaasje Grou kunnen worden opgestart vergelijkbaar met het proces zoals dat bij het project Have Halbertsma is gevolgd. Doarpskoöperaasje Grou heeft in haar eerste reactie wel reeds verwezen naar het landelijke karakter met haar open zichtlijnen, het toetsingskader met de opgestelde brand values van Grou en de uitgangspunten voor brede welvaart en welzijn voor Grou en haar buitengebied. Tevens heeft Doarpskoöperaasje Grou het belang benadrukt van goed omgevingsmanagement met de direct omwonenden.

De onverwachte en onaangekondigde publicatie beoordeelt Doarpskoöperaasje Grou als niet passend bij een proces van een goede interactie. Bovendien heeft er nog nagenoeg geen afstemming met de omgeving plaatsgevonden. Doarpskoöperaasje Grou heeft bij de ontwikkelaar Kontour kenbaar gemaakt dat zij dit proces met vaart bijgestuurd zou willen zien en verzocht zo spoedig mogelijk de direct omwonenden te informeren omtrent de plannen. Om daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces op te pakken zoals dat bij het project Have Halbertsma met succes, wederzijds respect en meerwaarde voor de projectontwikkelaar en het dorp Grou verloopt.

De ontwikkelaar Kontour verwijst met betrekking tot het moment van publicatie en het hanteren van een onjuist overzichtskaartje ook naar de Gemeente Leeuwarden, maar heeft toegezegd op zeer korte termijn de direct omwonenden te informeren en daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces verder op te gaan pakken. Projectontwikkelaar Kontour heeft te kennen gegeven dat het een hoogwaardige recreatieontwikkeling betreft, waarbij de natuur in het middelpunt staat. Doarpskoöperaasje Grou is vooreerst neutraal in haar beoordeling van de plannen en zal de ontwikkeling objectief en tegen de verschillende perspectieven beoordelen. Het standpunt van provincie Fryslân over de ontwikkeling van het landelijk gebied en deze locatie in het bijzonder zal daarbij ook een belangrijke rol spelen.